نمایش یک نتیجه

گلیم بخت نایین بافته شده با پشم شتر طرح ۶

105,000 تومان

گلیم خاصّ ترکیبی با پشم شتر و گوسفند طرح ۱۱

77,000 تومان

گلیم دست باف سنتی بافته از شتر طرح ۱۰

77,000 تومان

گلیم دست بافت رنگارنگ پشم شتر و گوسفند طرح ۱۴

68,000 تومان

گلیم دستباف اخرایی آبی با پشم شتر طرح ۳

110,000 تومان

گلیم دستباف تربتی نایین بافته شده با پشم شتر طرح ۱

77,000 تومان

گلیم دستباف خودرنگ با پشم شتر طرح ۹

77,000 تومان

گلیم دستباف خودرنگ نایین از پشم شتر و گوسفند طرح ۱۵

77,000 تومان

گلیم دستباف طرحدار نایین بافته شده با پشم شتر طرح ۵

200,000 تومان

گلیم دستباف نایین بافته شده با پشم شتر و گوسفند طرح ۱۳

77,000 تومان

گلیم دستباف نفیس بافته شده با پشم شتر طرح ۸

110,000 تومان

گلیم سنتی نایین بافته شده با پشم شتر و گوسفند طرح ۱۶

77,000 تومان

گلیم سنّتی نایین خودرنگ از پشم شتر و گوسفند طرح ۱۷

77,000 تومان

گلیم طرحدار نامتقارن نایین از پشم شتر و گوسفند طرح ۱۲

182,000 تومان

گلیم نایین بافته شده با پشم شتر و گوسفند طرح ۲

110,000 تومان

گلیم نایین دست بافته ای از پشم شتر طرح ۷

77,000 تومان

گلیم نایین دستباف زیرپایی مخلوط پشم شتر و گوسفند طرح ۴

200,000 تومان
بازگشت به بالا
error: Content is protected !!