دست صنایع دستی
۲۵ آبان

از دل و دیده گرامی تر هم آیا هست؟

دست؛

آری ز دل و دیده گرامی تر، دست.

 

شعر جاودان فریدون مشیری در ستایش دست پنجره ای است بر صنایع دستی

داستان صنایع دستی چیست؟ رابطه ما با آنها چگونه است؟

تصور اینکه در زمان های دور برای خوردن آب ظرفی سفالین ساخته میشده و بر روی آن نقش موجی افکنده می شده است دشوار نیست

صنایع دستی در روزگاری تنها وسایل زندگی مردمانی بوده اند که بهترین وسیله ای که برای ابزار سازی و گذران زندگی داشته اند دست هایشان بوده است.

و این است راز جذابیت آن ها در چشم ما. وسیله که با زندگی انسان پیوند خورده است و در طی اعصار و قرون به سلیقه ایرانیانی هنرمند و علاقه مند به زندگی و آراستن آن طرح و نقش هایی زیبا و متناسب بر روی آنها پدید امده است.

انسان می تواند با دست هایش یک ماده را مفهوم ببخشد به آن کاربرد بدهد کاری که کمتر از عهده سایر اجزای بدن برمیاید

نامور مطلق معتقد است که دست بیشتر از آنکه ابزار ذهن باشد، همکار آن است در واقع دست همکار قلب است و گاه از حساب کتاب ذهن تبعیت نمی کند و این راز اثری است که با دست تولید میشود. دردنیای باستان به دلیل عدم پیشرفت صنعت تمامی چیزهایی که تولید میشد در آفرینش و ساختشان دست نقش داشت و چون اغلب آنها برای زندگی انسان ساخته میشد با باورها و سلایق او نیز آراسته میشد که این از باور به زیبایی زندگی و زینت آن ناشی میشود.

فرهنگ روح باور و صنایع زیبا

در فرهنگ روح باور این اعتقاد وجود دارد که انسان باستان نمی توانسته چیزی بسازد که زیبا نباشد و زمان  به او اجازه نمی داده چیزی بسازد که کاربردی نباشد . و ترکیب زیبایی و کاربرد و احساسی که در حین ساخت وجود داشته است و سلیقه ای که هر بار با حفظ اصول سینه به سینه تغییری هر جند اندک در طرح و نقش می داده تا اعلام وجود کند و پرده از روحی بردارد که ورای صنعتگری سلیقه زیبایی شناختی دارد و می خواهد هر اثرو هر چیزی که ساخته می شود هدیه ای باشد به پیشگاه این عالم .

 

.

دیدگاه بگذارید